REGULAMIN ZAMÓWIEŃ DAŃ NA WYNOS RuBaRu Restauracja Indyjska


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.rubaru.eu , zasady korzystania z usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników.
2. Administratorem Twoich danych jest firma LOBO właściciel  Restauracji RuBaRu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, NIP:556-001-61-05, numer REGON: 090553909, e-mail: lobo-inowroclaw@wp.pl
4. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
5. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
6. Nabywcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
7. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego www.rubaru.eu .Użytkownikom przed zawarciem Umowy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
8. Od chwili rozpoczęcia korzystania z usług, każdy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
 
II. DEFINICJE
Usługodawca – firma LOBO właściciel  Restauracji RuBaRu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, NIP:556-001-61-05, numer REGON: 090553909,
e-mail: lobo-inowroclaw@wp.pl.
Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie Regulaminu.
Restauracja – restauracja, będąca częścią firmy LOBO, która oferuje swoje produkty w serwisie www.rubaru.eu.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Restaurację na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin.
Umowa – umowa zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą, upoważniająca Użytkownika do korzystania z rynku internetowego oraz udostępnionych na niej przez Usługodawcę produktów i usług zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym Regulaminie
 
III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1. Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych ofert oraz rejony geograficzne, w których dostarczane są Usługi, były jak najbardziej aktualne, jednak może zdarzyć się sytuacja, w której dany produkt będzie tymczasowo niedostępny. Usługodawca zobowiązuje się poinformować o tym Użytkownika najszybciej jak to będzie możliwe, nie później niż 90 minut po złożonym zamówieniu.
2. W razie wybrania opcji płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową pod adresem znajdującym się w zakładce kontakt.
3. W razie pozytywnego przekazania zamówienia Użytkownik otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia oraz danymi kontaktowymi Restauracji.
4. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Restauracji, dostępny pod adresem:www.rubaru.eu . Wyjątek stanowią zaproszenia do restauracji, w którym to przypadku należy skontaktować się z PR Managerem. Użytkownik ma obowiązek poinformować Restaurację / Managera o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
5. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.
 
IV. PŁATNOŚCI
1. Użytkownik może dokonać zapłaty gotówką przy dostawie realizowanej przez Usługodawcę (w razie wyboru zamówienia z odbiorem własnym) albo za pomocą płatności internetowych. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług).
3. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
4. Płatność gotówką realizowana jest do rąk dostawcy zamówionych produktów, za pokwitowaniem. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia do Restauracji, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
4. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
5. Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.
 
V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:
3.1. Dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail)
3.2. przedmiot reklamacji;
3.3. okoliczności uzasadniające reklamację.
Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej restauracji: rubaru@rubaru.eu ,wpisując w temacie wiadomości: “Reklamacja”
4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podanej w reklamacji